ΝΕΑ
Είμαστε τελευταίοι, αλλά ανεβαίνουμε με φόρα! PDF Εκτύπωση E-mail
(2 ψήφοι)
Γράφει ο/η Nasduck   
11.05.07

Πηγή: Εφημερίδα Νευτεμπορική

eWORKING


470.765 συνδέσεις ADSL λειτουργούσαν το τέλος Δεκεμβρίου 2006 στον ελληνικό χώρο (έναντι 282.965 την 30ή Ιουνίου 2006 - αύξηση 86,85%). Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας η εγχώρια διείσδυση του υπολογιστή και του διαδικτύου ανέρχεται στο 42% και στο 27,4% αντίστοιχα, ενώ σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ 2005 και 2006, αφού για τις επιχειρήσεις 10+ ατόμων η χρήση υπολογιστή είναι σχεδόν καθολική (99%) και η διείσδυση του internet φτάνει το 94%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και αφορούν το 2006, η εγχώρια διείσδυση του υπολογιστή και του διαδικτύου ανέρχεται σε 42% και 27,4% αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πλησιάζει την εκπλήρωση του στόχου της Λισαβόνας για τις δικτυακές συνδέσεις των νοικοκυριών, καθώς η διείσδυση του internet και το μέγεθος της αγοράς εξακολουθούν να αυξάνονται με έντονο ρυθμό. Σε ό,τι αφορά την ευρυζωνικότητα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα παραμένει στην τελευταία θέση σε όρους ποσοστιαίας διείσδυσης, παρά το γεγονός ότι η εγχώρια αγορά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη και πιο σταθερή αναπτυξιακή δυναμική στην Ευρώπη των 25, με τάσεις μεσοβραχυπρόθεσμης σύγκλισης. Τα αποτελέσματα αυτής της δυναμικής φαίνεται ότι θα γίνουν ορατά στο τέλος του χρόνου.

Το ADSL στην Ελλάδα

Το τέλος Δεκεμβρίου 2006 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 470.765 συνδέσεις ADSL, έναντι 282.965 την 30ή Ιουνίου 2006 (αύξηση 86,85%), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία που δόθηκαν από ΕΕΤΤ για πλήθος συνδέσεων DSL και ομίλου ΟΤΕ [OTEr.AT] Σχετικά άρθρα για πλήθος συνδέσεων DSL διατιθέμενων χονδρικά και λιανικά [σύμφωνα με τον ΟΤΕ, υπάρχουν ακόμη περί τις 12.000 συνδέσεις άλλου τύπου (ATM-Hellastream, Hellascom και ψηφιακά κυκλώματα)]. Επιπλέον αυτών των συνδέσεων, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 14.000 συνδέσεις από τα ιδιόκτητα δίκτυα των υπόλοιπων παρόχων, οπότε ο συνολικός αριθμός των DSL συνδέσεων εκτιμάται ότι προσέγγισε τις 484.321 την 01.01.2007. Λαμβάνοντας υπόψη και το πλήθος των 3.272 λοιπών ευρυζωνικών συνδέσεων του ΟΤΕ (π.χ. μισθωμένες γραμμές, ασύρματες συνδέσεις κλπ.), την 1η Ιανουαρίου 2007 ο συνολικός αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τις 487.893. Επίσης, προκύπτει ότι το τελευταίο εξάμηνο το μέσο πλήθος των μηνιαίων αιτήσεων για νέες ευρυζωνικές συνδέσεις βρίσκεται στο επίπεδο των 37.650, παρατηρείται δηλαδή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της διείσδυσης περί το 40%, σε σχέση με τα δεδομένα του προηγούμενου εξαμήνου. Τηρουμένων των αναλογιών, η αύξηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά σχεδόν πλήρως την αγορά συνδέσεων DSL. Ακόμη, από τον ίδιο πίνακα διαπιστώνεται μέσος μηνιαίος ρυθμός αύξησης των εγκατεστημένων πορτών ADSL περίπου ίσος με 15,5%. Στο διάγραμμα 4.1 αποτυπώνονται γραφικά όλα τα παραπάνω δεδομένα. Επιπλέον, από το ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι τους 4 τελευταίους μήνες του έτους η μηνιαία ζήτηση ξεπέρασε την αντίστοιχη μέγιστη μηνιαία ζήτηση που διαπιστώθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία ζήτηση είναι 40% αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Το πλήθος της αγοράς

Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων συνδέεται άμεσα με τη διείσδυση του διαδικτύου σε οικιακούς χρήστες και σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια προσδιορισμού του συνόλου της αγοράς διαδικτυακών, και κατ' επέκταση ευρυζωνικών συνδέσεων στηρίζεται σε εκτίμηση του πλήθους όλων των παραπάνω μονάδων. Με βάση τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001 της ΕΣΥΕ στην Ελλάδα υπάρχουν περί τα 3.664.000 νοικοκυριά. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως το μέγιστο πλήθος των δυνατών δικτυακών συνδέσεων για τους οικιακούς χρήστες. Στον τομέα των επιχειρήσεων, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 879.318 επιχειρήσεις (στοιχεία ΕΣΥΕ, 2002) εκ των οποίων οι 16.688 διαθέτουν 10+ εργαζόμενους, ενώ οι υπόλοιπες 862.630 διαθέτουν 1-9 εργαζόμενους (Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις - ΠΜΕ). Για να μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις επί ορθών βάσεων, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 123.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει εικονική έναρξη εργασιών και περί τις 23.000 είναι σε καθεστώς πτώχευσης. Κατά συνέπεια, ένα μέγεθος αναφοράς για την αγορά διαδικτυακών συνδέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κυμαίνεται περί τις 780.000. Στο μέγεθος αυτό θεωρήθηκε ότι όλες οι επιχειρήσεις με 20+ άτομα μπορούν να έχουν τουλάχιστον 2 συνδέσεις. Παράλληλα, συνυπολογίστηκε και το μέγεθος των συνδέσεων για οργανισμούς του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, επομένως, μια σχετικά ακριβής για τα σημερινά δεδομένα εκτίμηση του μεγέθους της αγοράς δικτυακών συνδέσεων φτάνει τις 4.440.000. Βέβαια, στο μέγεθος αυτό ενσωματώνονται παράμετροι που πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσοχή, όπως τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας, η περίοδος λήψης των στοιχείων για το πλήθος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς και η υπόθεση ότι ανά νοικοκυριό αντιστοιχεί μόνο μία διαδικτυακή σύνδεση, γεγονός που δε λαμβάνει υπόψη την περίπτωση τέτοιας σύνδεσης σε δεύτερη ή εξοχική κατοικία.

Αύξηση στα νοικοκυριά

Σημαντική αύξηση παρατηρείται στην κατοχή υπολογιστή μεταξύ δύο διαδοχικών μετρήσεων (2005, 2006) στους οικιακούς χρήστες. Για τους οικιακούς χρήστες, η κατοχή υπολογιστή αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για τη διείσδυση του internet. Με τα σημερινά δεδομένα, το πάνω όριο της δυνητικής διείσδυσης του διαδικτύου είναι στα επίπεδα της πραγματικής διείσδυσης του υπολογιστή στους οικιακούς χρήστες. Επιπλέον, η αύξηση της διείσδυσης του υπολογιστή σηματοδοτεί, αντίστοιχα, δυνατότητες μεγέθυνσης της αγοράς δικτυακών συνδέσεων των οικιακών χρηστών. Ως αποτέλεσμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση της εξέλιξης της διείσδυσης των υπολογιστών στα νοικοκυριά. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν για τα έτη 2005 και 2006, από σχετική έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Συγκεκριμένα, η διείσδυση των υπολογιστών κυμάνθηκε στα επίπεδα του 39% το 2005 και του 42% το 2006 επί του πληθυσμού των νοικοκυριών, που σημαίνει ότι αυξήθηκε κατά 7%.

Η διείσδυση του διαδικτύου και το μέγεθος της αγοράς εξακολουθούν να αυξάνονται με έντονο ρυθμό στην Ελλάδα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διείσδυση του διαδικτύου εξακολουθεί να αυξάνεται στα εγχώρια νοικοκυριά με υψηλό ρυθμό. Μάλιστα, το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο το 2006. Συγκεκριμένα, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2006 το μέγεθος της διείσδυσης βρίσκεται στο 23%, τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι το τέλος του έτους το ίδιο μέγεθος αγγίζει το 27,4%. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης της καταναλωτικής αγοράς δικτυακών συνδέσεων κυμαίνεται στο 25% μεταξύ 2005 και 2006, κινούμενο σε παρόμοια επίπεδα δυναμικότητας με αυτά που διαπιστώθηκαν μεταξύ 2004 και 2005.

Θα έρθει η σύγκλιση;

Καθώς η κατοχή υπολογιστών διευρύνεται στα νοικοκυριά, οι φραγμοί στη διείσδυση των δικτυακών συνδέσεων μετατίθενται σε υψηλότερα επίπεδα, επιτρέποντας την αύξηση της διείσδυσης του internet. Η εγχώρια αγορά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη και πλέον σταθερή αναπτυξιακή δυναμική στην Ευρώπη των 25, με τάσεις μεσοπρόθεσμης σύγκλισης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποτύπωση της εξέλιξης του ρυθμού αύξησης ανά ομάδα χωρών. Η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Μάλιστα, ενώ και άλλες χώρες της τρίτης ομάδας -δηλαδή με μικρή ευρυζωνική διείσδυση, όπως η Σλοβακία, η Πολωνία και η Τσεχία- διατηρούν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, στην περίπτωση της Ελλάδας ο ρυθμός αύξησης τη συγκεκριμένη περίοδο διατηρείται κατά μέσο όρο στα επίπεδα του 75%-80%. Το ίδιο χρονικό διάστημα η συντριπτική πλειονότητα των χωρών της δεύτερης και τρίτης ομάδας εμφανίζουν σταδιακή υποχώρηση στο ρυθμό αύξησης της διείσδυσης, με αποτέλεσμα το πρώτο εξάμηνο του 2006 αυτός να περιορίζεται κάτω από το 20%, με εμφανείς τάσεις περαιτέρω μείωσης. Άλλωστε, αυτό δικαιολογεί και τη μείωση του ρυθμού αύξησης στο επίπεδο ΕΕ-25 που συζητήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Το κεντρικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η εγχώρια ζήτηση ευρυζωνικών συνδέσεων παρουσιάζει δυναμική που, αν διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα, είναι ικανή να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε σύγκλιση με τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Βέβαια, σε όρους ποσοστιαίας διείσδυσης, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται των υπόλοιπων χωρών. Η εικόνα της χώρας είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί ριζικά ως προς το ποσοστό διείσδυσης, στην περίπτωση που ο ρυθμός ανάπτυξης των ευρυζωνικών συνδέσεων δεν παρουσιάσει έντονα πτωτικές τάσεις από τα σημερινά επίπεδα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή σε ορίζοντα ως και 2 ετών.

Η χώρα μας μπορεί, πράγματι, να συγκλίνει με την Ευρώπη των 25 εντός της ερχόμενης πενταετίας - υπό προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική διείσδυσης της ευρυζωνικότητας σε όρους συνδέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Λίγες είναι οι προσπάθειες που έχουν τελεσφορήσει στην παροχή ενός σχετικά τεκμηριωμένου πλαισίου εκτιμήσεων για τη διείσδυση και το πλήθος τους μειώνεται καθώς μεγαλώνει η περίοδος αναφοράς. Συγκεκριμένα, ως βάση αναφοράς για την εξέλιξη των ευρυζωνικών συνδέσεων ως και το 2013 στα επίπεδα ΕΕ-15 και ΕΕ-25 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια έκθεση που διατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA) το 2004. Η χρήση της συγκεκριμένης έκθεσης στην παρούσα αναφορά γίνεται καθώς οι εκτιμήσεις που αποτυπώνονται στην έκθεση αυτή για τη διείσδυση το 2005 είναι ιδιαίτερα αποδεκτές για την ΕΕ-15 και ΕΕ-25, ενώ οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2006 δε φαίνεται να αποκλίνουν από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία. Στο διάγραμμα 3.8 αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις αυτές για την ποσοστιαία διείσδυση και την ετήσια μεταβολή.

Με βάση αντίστοιχα παραδείγματα των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα διατηρεί 4 διαδρόμους μετάβασης, προκειμένου να συγκλίνει με το μέσο όρο διείσδυσης στην ΕΕ-25. Κάθε ένας από τους 4 αυτούς διαδρόμους οδηγεί σε διαφορετική χρονική στιγμή σύγκλισης. Επίσης, γύρω από τους διαδρόμους ορίζονται περιοχές θετικής ή αρνητικής απόκλισης, ικανές να διαφοροποιήσουν τη χρονική στιγμή σύγκλισης. Ο καθορισμός των περιοχών αυτών, σε συνδυασμό με την παρακολούθηση της ευρυζωνικής διείσδυσης σε περιοδικό επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα εργαλείο ελέγχου της αποτελεσματικότητας δράσεων και πολιτικών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Οι επενδύσεις σε υποδομή και υπηρεσίες από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, η ελκυστικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αποτελούν μερικούς από τους κρίσιμους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται αν η εγχώρια διείσδυση τα κινηθεί σε κάποιον από τους παραπάνω διαδρόμους. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να αποτελέσουν δομικούς λίθους ανάπτυξης της εγχώριας ευρυζωνικής στρατηγικής. Επιπλέον, ο βαθμός διείσδυσης των υπολογιστών αποτελεί παράμετρο που σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο επηρεάζει άμεσα την ευρυζωνική διείσδυση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πλέον, οι εγχώριες λιανικές τιμές στις ευρυζωνικές συνδέσεις αορίστου χρόνου δεν είναι πλέον οι πιο ακριβές στην Ευρώπη. Μάλιστα, σε πακέτα που απευθύνονται σε νέους πελάτες τους, οι εταιρείες προσφέρουν τιμές στα μέσα επίπεδα της ΕΕ-25. Επίσης, επειδή δεν προσφέρουν όλες οι χώρες τις ίδιες ταχύτητες πρόσβασης και για να είναι έγκυρη η σύγκριση, υπολογίστηκε η τιμή του 1 Kbps ταχύτητας σύνδεσης σε PPP. Επιπλέον, εκτιμήθηκε ανά χώρα το μέσο κόστος ανά Kbps ταχύτητας σύνδεσης, ανεξάρτητα από τον τύπο πρόσβασης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής οδήγησαν στο σχηματισμό του διαγράμματος 4.5.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ - Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε
Digg!Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Technorati!Spurl!Furl!Blogmarks!Yahoo!Ma.gnolia!

Πρόσθεσε το στα αγαπημένα σου (937) | Παρέθεσε αυτό το άρθρο στο site σου | Προβολές: 4906

Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το άρθρο
RSS comments

Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν ένα σχόλιο.
Παρακαλώ κάντε login ή εγγραφείτε.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Προηγ.   Επόμ. >
Hellenic Gaming League

Join the cause!

GameBook 2011


ΣΩΜΑΤΕΙΟ Internet Cafe

Advertisement

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

Στείλτε και εσείς το δικό σας άρθρο

Login Form


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή

Sponsorship

Who's Online

netcafe.gr feeds