ΝΕΑ
Η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροπολογία για το νόμο 3037 PDF Εκτύπωση E-mail
(21 ψήφοι)
Γράφει ο/η Αθανάσιος Ζαχαριάδης   
12.05.08

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο

Σχέδιο διατάξεων περί των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

Άρθρο 1

Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια

Το άρθρο 2 του ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Στα μηχανικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά διεξαγόμενα παίγνια επιτρέπεται μόνο η διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο. Στα παίγνια αυτά δεν επιτρέπεται να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη.

2. Τα μηχανικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά παίγνια διενεργούνται μόνο εφόσον έχουν χαρακτηριστεί ως ψυχαγωγικά από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο παιγνίων του β.δ/τος 29/1971 ή από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.) του άρθρου 2 αυτού του νόμου.

3. Η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων επιτρέπεται μόνο σε αμιγή καταστήματα διεξαγωγής ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Για την εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων απαιτείται η έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, από το δήμο ή την κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το κάθε κατάστημα. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του δημάρχου ή του πρόεδρου της κοινότητας μετά από προέγκριση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις εγκατάστασης, λειτουργίας και διεξαγωγής των πιο πάνω ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή επί θαλασσοπλοούντων πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού, οι άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων χορηγούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, ενώ οι ίδιες άδειες στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, χορηγούνται από τις Υπηρεσίες αυτές.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία προέγκρισης για τη χορήγηση της άδειας, την ανανέωση ή επέκταση αυτής, οι προδιαγραφές του καταστήματος, των χώρων, ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων σε σχέση με το εμβαδόν του καταστήματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το ύψος του παραβόλου για τη χορήγηση της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησής της και ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και να προβλέπονται ιδιαίτερα τεχνικά μέσα, τα οποία δυσχεραίνουν ή αποκλείουν τη μετατροπή τους σε τυχερά ή διευκολύνουν το μακροσκοπικό έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών.

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις λειτουργίας ειδικών απαραβίαστων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για την αυτόματη και ασφαλή καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για τον προσδιορισμό των φορολογικών εσόδων και την έκδοση αποδείξεων. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται επίσης οι ειδικότερες λεπτομέρειες και απαιτήσεις για την εγκατάσταση και διασύνδεση των ΦΗΜ με εγκεκριμένα παιγνιομηχανήματα.

Η έγκριση και η χορήγηση άδειας καταλληλότητας των ΦΗΜ που δύνανται να συνδέονται με εγκεκριμένα μοντέλα παιγνιομηχανημάτων, γίνεται από την ειδική Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ. 222 Α’ 5-10-1988), οι διατάξεις του οποίου ορίζουν και τις ειδικότερες διαδικασίες και απαιτήσεις χορήγησης άδειας καταλληλότητας των ΦΗΜ”.

Άρθρο 2

Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων

1. Στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων (Γ.Ε.Π.) η οποία υπάγεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Η Επιτροπή αυτή έχει ως έργο τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση όλου του πλαισίου χαρακτηρισμού, εγκατάστασης, λειτουργίας και διεξαγωγής, των παντός είδους ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, τα οποία λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στην επικράτεια επί παντός είδους μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών ή ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων. Η Γ.Ε.Π. μελετά και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για τα εξής θέματα:

α. Την εξέταση και τον σχηματισμό κάθε παιγνίου και την ένταξη αυτού στην αντίστοιχη κατηγορία, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, είτε ο χαρακτηρισμός αυτός ζητείται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα ή καταστηματάρχη εκμεταλλευτή, είτε ο χαρακτηρισμός αυτός ζητείται ως τεχνική πραγματογνωμοσύνη από δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή.

β. Την έκδοση οδηγιών προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, για τον τεχνικό και οικονομικό έλεγχο καθώς και τον τρόπο βεβαίωσης και απόδειξης των παραβάσεων που τυχόν διενεργούνται κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και διενέργεια των παντός είδους παιγνίων επί των μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών ή ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων.

γ. Τις τεχνικές απαιτήσεις (προδιαγραφές) των μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων καθώς επίσης για το πρόγραμμα ελέγχου και δοκιμών πιστοποίησης της καταλληλότητας των παιγνιομηχανημάτων αυτών.

δ. Την έκδοση αδειών "κατασκευαστών", "προμηθευτών" και "διανομέων". "Κατασκευαστής", "προμηθευτής", ή "διανομέας", νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αντίστοιχα κατασκευάζει, παράγει, συναρμολογεί, προγραμματίζει, τροποποιεί ή προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει ή διανέμει παιγνιομηχανήματα και τμήματα (ανταλλακτικά ή υποσυστήματα) αυτών.

ε. Τη λήψη των απαιτουμένων διοικητικών μέτρων στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας ή τη λήψη νομοθετικών μέτρων με την προετοιμασία και τη σύνταξη σχετικών διατάξεων.

στ. Την επιστημονική συνεργασία της με ερευνητικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα, για θέματα τεχνικά και οικονομικά.

ζ. Την ανάθεση με σύμβαση έργου σε τεχνικούς, οικονομικούς ή άλλους συμβούλους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς για τη συγκέντρωση απαραίτητων τεχνικών, οικονομικών ή άλλων πληροφοριών που αφορούν στα παντός είδους παίγνια, και

η. Την έκδοση κανονισμών και αναλυτικών οδηγιών, για κάθε ζήτημα που αφορά στην εξειδίκευση και άσκηση όλων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, καθώς επίσης για τυχόν τροποποιήσεις, καταργήσεις, συμπληρώσεις και κωδικοποιήσεις των κανονισμών και οδηγιών αυτών.

2. Η Γ.Ε.Π. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ως ακολούθως:

α. Ένα διατελέσαντα ή διατελούντα καθηγητή ή αναπληρωτή ή επίκουρο καθηγητή Πληροφορικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ως Πρόεδρο.
β. Ένα μέλος, με ειδικές γνώσεις στο αντικείμενο των παιγνίων, το οποίο αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
γ. Τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών ή τον Προϊστάμενο Τμήματος αυτής, ως μέλος.
δ. Έναν υπάλληλο του κλάδου Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ, ειδικότητας Software, της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων, ως μέλος.
ε. Έναν υπάλληλο του κλάδου Πληροφορικής Επιστήμης Η/Υ, ειδικότητας Hardware, της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων ως μέλος.
στ. Έναν εκπρόσωπο της 3ης Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.).
ζ. Έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών φορέων του κλάδου ηλεκτρονικών παιγνίων, ως μέλος.
η. Έναν Αξιωματικό της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως μέλος.

θ. Έναν Αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του ΥΕΝΑΝΠ, ως μέλος.

ι. Έναν υπάλληλο της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Γραμματέα της Επιτροπής.

3. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή πλήρωσης κενής θέσης μέλους της Επιτροπής, η θητεία του νέου μέλους, ορίζεται για το υπόλοιπο διάστημα, μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής.

Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής είναι μηνιαία και το ύψος της καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής, τυχόν διαδικασίες, προσόντα και κωλύματα των μελών καθώς και ειδικότερες αρμοδιότητές της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος με την ονομασία “Τέλος εξέτασης και χαρακτηρισμού παιγνίων” για την εξέταση και τον χαρακτηρισμό ως ψυχαγωγικών τεχνικών ή μη παιγνίων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

Το παραπάνω τέλος ορίζεται ως εξής:

α) Σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ για την εξέταση κάθε νέου παιγνίου από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων.

β) Σε δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ για κάθε επανεξέταση παιγνίου της προηγούμενης περίπτωσης.

Το ανωτέρω τέλος καταβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) πριν από την εξέταση.

5. Οι διατάξεις του παρόντος, δεν εφαρμόζονται για τα παντός είδους παίγνια τα οποία εγκαθίστανται επί των μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών ή ηλεκτρονικών παιγνιομηχανημάτων και επί των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών τα οποία λειτουργούν στους χώρους των καζίνο του Ε.Ο.Τ. και στους χώρους των καζίνο του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α’).

Άρθρο 3

Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων

1. Για την έκδοση καθώς και για τη διατήρηση της άδειας σε ισχύ, καταβάλλεται κατ’ έτος από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται αυτή, αδιαίρετο τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία "Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων", το οποίο επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του Δημοσίου και σε ποσοστό 10 % υπέρ του δήμου ή της κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που τα παίγνια αυτά εγκαθίστανται και λειτουργούν επί των αναφερομένων στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων, το προκαθοριζόμενο ποσοστό 10% αποδίδεται υπέρ της εκδούσας την άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων Λιμενικής Αρχής.

Το ετήσιο τέλος επιβάλλεται σε κάθε παιγνιομηχάνημα, στο οποίο εγκαθίστανται ή λειτουργούν, ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά παίγνια, με σκοπό την εκμετάλλευση, το οποίο υπολογίζεται ειδικότερα ως εξής:

α. Σε πόλεις με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους σε 100 Ευρώ, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρομηχανικού, ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού παιγνίου με εξαίρεση τις πόλεις που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση.

β. Σε πόλεις με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, σε 400 Ευρώ, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρικού, ηλεκτρομηχανικού ή ηλεκτρονικού παιγνίου.

γ. Σε πόλεις με πληθυσμό από 2.001 έως 10.000 κατοίκους σε 600 Ευρώ, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρικού, ηλεκτρομηχανικού ή ηλεκτρονικού παιγνίου.

δ. Σε πόλεις με πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους σε 800 Ευρώ, για κάθε μηχάνημα ηλεκτρικού, ηλεκτρομηχανικού ή ηλεκτρονικού παιγνίου.

ε. Σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους σε 1.000 Ευρώ για κάθε μηχάνημα ηλεκτρικού, ηλεκτρομηχανικού ή ηλεκτρονικού παιγνίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ετήσιο τέλος. Για τον υπολογισμό του πληθυσμού κάθε πόλης λαμβάνεται υπόψη η τελευταία απογραφή.

στ. Για τα αναφερόμενα στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 πλοία και πλωτά ναυπηγήματα, το ύψος του ετησίου καταβαλλόμενου τέλους, καθορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζεται από τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

2. Το ετήσιο τέλος καταβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας στις αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός του Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), με την υποβολή:

α. Δήλωσης απογραφής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των παιγνιομηχανημάτων, η ονομασία τους, ο αριθμός έγκρισης της αρμόδιας Επιτροπής καθώς και ο αριθμός σειράς (serial number) για το καθένα από αυτά.

β. Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'), ότι: στα παιγνιομηχανήματα της συνυποβαλλόμενης δήλωσης απογραφής διεξάγονται και λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

3. Με την καταβολή του τέλους η αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκδίδει σχετικό αποδεικτικό καταβολής και προβαίνει στη θεώρηση της δήλωσης απογραφής. Στην εκδιδόμενη άδεια επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα της δήλωσης απογραφής και του αποδεικτικού καταβολής του τέλους.

Το τέλος προκαταβάλλεται για το έτος της έκδοσης της άδειας και για έκαστο από τα επόμενα έτη, εντός του τελευταίου διμήνου του προηγούμενου έτους για το οποίο καταβάλλεται. Σε περίπτωση μετακίνησης ή μεταβίβασης μηχανήματος, για το οποίο έχει καταβληθεί το ετήσιο τέλος, δεν οφείλεται νέο τέλος για το ίδιο έτος, εκτός εάν η νέα εγκατάσταση γίνεται σε περιοχή ή πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα για το οποίο έχει καθορισθεί η καταβολή μεγαλύτερου τέλους, οπότε και καταβάλλεται η διαφορά.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως ετήσιο τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, των οποίων το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται λογιστικά ή από τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, των οποίων το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται εξωλογιστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 A’). Το πιο πάνω ετήσιο τέλος δεν συμψηφίζεται με άλλους φόρους ή τέλη ούτε επιστρέφεται.

Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα, χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους, επιβάλλεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο πενταπλάσιο του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων που αναλογεί.

4. Για την επιβολή του προστίμου της προηγούμενης παραγράφου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’).

Άρθρο 4

Περιορισμοί και απαγορεύσεις, λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Το άρθρο 4 του ν. 3037/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Απαγορεύεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

α. Η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα, χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος νόμου άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής.

β. Η διενέργεια των παιγνίων του προηγουμένου εδαφίου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε χώρους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου , αμιγείς ή μη.

γ. Η εγκατάσταση, διενέργεια ή λειτουργία με οποιοδήποτε τρόπο τυχερών παιγνίων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2206/1994 (Φ.Ε.Κ. 62 Α’) ή παιγνίων που δεν έχουν χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες Επιτροπές Παιγνίων.

δ. Η μετατροπή, με οποιονδήποτε τρόπο, παιγνιομηχανημάτων ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε τυχερά ή η διεξαγωγή με αυτά, με οποιοδήποτε τρόπο, τυχερών παιγνίων.

ε. Η συνομολόγηση στοιχήματος επί ψυχαγωγικού τεχνικού παιγνίου ή η απόδοση στον παίκτη οικονομικού οφέλους οποιασδήποτε μορφής.

2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στους εκμεταλλευτές των καταστημάτων ή των χώρων, καθώς και σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο, είτε άμεσα από τον νόμο είτε από ιδιωτική βούληση, μόνιμα ή προσωρινά στην διεύθυνση ή εποπτεία των καταστημάτων ή των χώρων όπου εγκαθίστανται, λειτουργούν και διεξάγονται παίγνια με οποιοδήποτε τρόπο, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000) Ευρώ. Η μετατροπή της ποινής απαγορεύεται και η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

Σε περίπτωση που κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, τα παίγνια έχουν εγκατασταθεί, λειτουργούν και διεξάγονται σε εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων ή σε καταστήματα ή χώρους εταιρειών κάθε μορφής, οι ίδιες ποινές επιβάλλονται σε βάρος του υπευθύνου λειτουργίας της αίθουσας του εντευκτηρίου, και σε κάθε ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου ή του σωματείου ή του νομίμου εκπροσώπου ή διαχειριστή της εταιρείας.

Με τις ίδιες ως άνω ποινικές κυρώσεις τιμωρούνται όσοι κατασκευάζουν μηχανικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά, και ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα με τα οποία διενεργούνται τυχερά παίγνια ή προμηθεύουν άλλους με αυτά ή παρέχουν κάθε είδους τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση ή συντήρησή τους. Επιτρέπεται η κατάσχεση των μηχανημάτων αυτού του είδους στους χώρους κατασκευής ή αποθήκευσής τους.

3.Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και τα πρόσωπα που καταλαμβάνονται να χρησιμοποιούν διάφορα, φυσικά ή τεχνικά μέσα, με σκοπό να παρεμποδίσουν ή να ματαιώσουν την επίσκεψη των αρμοδίων για την άσκηση ελέγχου οργάνων ή για να ενημερώσουν όσους βρίσκονται στους χώρους αυτούς για τον επικείμενο έλεγχο.

4. Σε περίπτωση εγκατάστασης, διεξαγωγής ή λειτουργίας απαγορευμένων παιγνίων ή παιγνίων που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως επιτρεπόμενα κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, ή εντός καταστήματος που λειτουργεί χωρίς την προβλεπόμενη άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, καθώς και σε περίπτωση μετατροπής ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε τυχερά, επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

Τα παιγνιομηχανήματα κατάσχονται με μέριμνα της Αρχής που διαπίστωσε την παράβαση και παραδίδονται αμέσως, υποχρεωτικά, στην κεντρική ή στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Δ.Δ.Υ. Από την ίδια Αρχή ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) ημερών ο οικείος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξαιρουμένης της περίπτωσης διαπίστωσης παράβασης σε χώρους ευθύνης Λιμενικής Αρχής, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές κυρώσεις.

5. Για την εκδίκαση όλων των αξιοποίνων πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις των άρθρων 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

6. Για όλες τις παραβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από την αρχή που διαπιστώνει την παράβαση, πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ για κάθε μηχάνημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτών του νόμου.

Επίσης, από την αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας επιβάλλεται προσωρινή ανάκληση της άδειας και σφράγιση του καταστήματος.

Η εν λόγω Απόφαση της αρχής, η οποία δεν υπόκειται σε αναστολή εκτέλεσης, καθίσταται οριστική είτε με την παρέλευση απράκτου της νόμιμης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο δικαστήριο είτε με την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.

Η εντολή για σφράγιση του καταστήματος δίδεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας.

Η σφράγιση ενεργείται υποχρεωτικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήψη του ενημερωτικού εγγράφου της αρχής που διαπίστωσε την παράβαση.

Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Α’/2006) και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

Ειδικότερα, προκειμένου για παραβάτες που ορίζονται από τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και για εκείνους που δραστηριοποιούνται αναλόγως σε χερσαίες ζώνες λιμένων και εξομοιούμενους με αυτές χώρους, ανεξάρτητα από συντρέχουσες άλλες κυρώσεις, επιβάλλονται από την οικεία Λιμενική Αρχή διοικητικές κυρώσεις, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 157 του ν.δ. 187/ 73 (ΦΕΚ 261 A’) με το ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ του οποίου κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

7. Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σ’ αυτό, καθώς και σε συζύγους ή τέκνα αυτού, πριν την παρέλευση ενός έτους από την οριστική αφαίρεση της.

8. Όποιος παραβιάζει τη σφράγιση των παραπάνω καταστημάτων και χώρων ή χρησιμοποιεί για οποιαδήποτε χρήση τους χώρους που έχουν σφραγιστεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6, τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.”

Άρθρο 5

Προστασία ανηλίκων

1.Οι διευθυντές, οι εκμεταλλευτές, οι υπάλληλοι των καταστημάτων, οι μόνιμα ή προσωρινά υπεύθυνοι και όσοι ασκούν εποπτεία των χώρων όπου διενεργούνται ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδο, την παραμονή καθώς και τη συμμετοχή σε ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια ανηλίκων οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης υποχρεούνται να αναρτούν στην είσοδο του καταστήματος ή του χώρου, αλλά και σε δύο (2) τουλάχιστον εμφανή σημεία στο εσωτερικό τους, πινακίδες διαστάσεων 0,30 x 0,60 εκατοστών με την ένδειξη , με κεφαλαία γράμματα «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ». Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) Ευρώ.

2. Η Αρχή που διαπιστώνει την παράβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ενημερώνει εγγράφως τον οικείο Ο. Τ. Α ή τη Λιμενική Αρχή η οποία μέσα σε (5) πέντε ημέρες από τη λήψη του εγγράφου αυτού, αφαιρεί υποχρεωτικά την άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών και σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

Άρθρο 6

Λοιπές διατάξεις

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 3037/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

“Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα που λειτουργούν ως επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.”

2. Για την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3037/2002.

3. Οι διατάξεις του ν. 3037/2002 εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

4. Ο τίτλος του άρθρου 7 του κωδικοποιημένου β.δ./τος 29/1971 (ΦΕΚ 21 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: "Λοιπές ποινικές διατάξεις".

5. Η διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα επιτρέπεται από την 09.00 ώρα έως την 01.00 ώρα της επομένης ημέρας. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πέντε χιλιάδων ( 5.000) Ευρώ.

6. Τα άνευ αδείας λειτουργούντα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σφραγίζονται από την αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας, οι δε παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, ή και με τις δύο ποινές.

Σε περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήμάτος η αδειοδοτούσα αρχή σφραγίζει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα και παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

7. Για τους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 αυτού του άρθρου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

8. Η ισχύς των διατάξεων αυτού του νόμου αρχίζει από…………….

Το πλήρες κείμενο πάρθηκε από εδώ





Digg!Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Technorati!Spurl!Furl!Blogmarks!Yahoo!Ma.gnolia!

Πρόσθεσε το στα αγαπημένα σου (1386) | Παρέθεσε αυτό το άρθρο στο site σου | Προβολές: 9222

Σχόλια (2)
RSS comments
1. 13-05-2008 09:37
 
Είναι επικίνδυνοι οι άνθρωποι. Το προσχέδιο είναι απλά παράλογο. Θα βλάψει όλα τα Internet cafe, τους προμηθευτές υπολογιστών σε ενα βαθμό (Quest-Plaisio), ακόμη και τους παρόχους Internet (forthnet-Otenet) με dsl και με τη μείωση των Mbps.  
Αυτό που δεν καταλαβαίνω ειναι πως σκέφτονται να απαγορεύσουν την είσοδο κάτω των 18 όταν μπαίνουν σε καφετέριες, κινηματογράφους κλπ και φυσικά στο σπίτι τους αγοράζον κονσόλες.  
Απλά και πάλι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και τα φρουτάκια ΠΑΛΙ δεν τα αγγίζουν στο παραμικρό.  
Προβλέπει φυλάκιση ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ σαν να μιλάμε για εγκληματίες... 
 
 
Θα τα πουμε στα κανάλια πάλι οι ξένοι θα γελάνε, πάλι η αστυνομία θα κυνηγά...
Εγγεγραμμένος
 
nasarion
2. 15-05-2008 12:45
 
H επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα. Ένωση όλων και πάλι για να διεκδικήσουμε ... την βιωσιμότητα μας.  
Πάλι κάποιοι ανεύθυνοι σε καρέκλες γραφείων σχεδίασαν. Το είδαμε το 2003 το βλέπουμε και τώρα. Μας αντιμετωπίζουν σαν μάστιγα δηλαδή; Είμαστε χειρότεροι απο τα καφέ ή τα γήπεδα ή την τηλεόραση; Ακούνε και βλέπουν καλύτερα πράγματα εκεί οι ανήλικοι;  
Νομίζουν ότι βγάζουμε εκατομμύρια και μας ζητάνε 1.000€/pc?  
Θέλουνε να φέρουνε χιλιάδες εργαζόμενους σε ανεργία; Επενδύσεις εκατομμυρίων σε απαξίωση;  
Τι κράτος είναι αυτό; Ποιος ο σκοπός αυτού του προσχέδιου νόμου;
Εγγεγραμμένος
 
Μιχάλης Συράκης

Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν ένα σχόλιο.
Παρακαλώ κάντε login ή εγγραφείτε.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

 
< Προηγ.   Επόμ. >
Hellenic Gaming League

Join the cause!

GameBook 2011


ΣΩΜΑΤΕΙΟ Internet Cafe

Advertisement

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΘΡΟ

Στείλτε και εσείς το δικό σας άρθρο

Login Form






Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφή

Sponsorship

Who's Online

Έχουμε 5 επισκέπτες online

netcafe.gr feeds